Socialna služba je prvi stik bodočega stanovalca z domskim življenjem. Ob iskanju prvih informacij je socialna delavka tista, ki odgovori na vsa odprta vprašanja, skupaj s starostnikom in svojci izoblikuje možnosti za nadaljnje kvalitetno in varno preživljanje jeseni življenja in po potrebi starostnika napoti oz. poveže z drugimi ustanovami, kjer lahko starostnik uveljavlja še dodatne socialno varstvene pravice.
Delo socialne službe je v prvi vrsti vezano na pripravo starejšega človeka na starost, na prihod v dom in na bivanje v domu. Ob vselitvi v dom je socialna delavka tista, ki stanovalcu ves čas »stoji ob strani«, mu pomaga pri čim hitrejšem in prijetnejšem prilagajanju na novo okolje, ga seznani z vsemi za življenje v domu pomembnimi zadevami: z zaposlenimi, z razporeditvijo prostorov, z njegovimi pravicami in dolžnostmi, mu pomaga urediti vse potrebne pravno-formalne zadeve in mu pomaga pri vključevanju v socialno mrežo sostanovalcev in prostovoljcev, hkrati pa skrbi, da stanovalec ohrani stike s svojimi svojci, znanci in domačim koljem.Vodilni model dela v našem domu je psihosocialni model obravnave stanovalcev, ki v ospredje postavlja osebo/stanovalca kot edinstveno celoto duha, duše in telesa z edinstveno osebnostjo, individualno biografijo in življenjskimi zgodbami. Naše delo je naravnano na stanovalca in njegove potrebe, pričakovanja, ob tem pa upoštevamo človekovo dostojanstvo. Na stanovalce gledamo kot na celoto, zato je pomembno, da socialna služba kvalitetno in strokovno timsko sodeluje z vsemi službami našega doma. Le tako lahko stanovalcem zagotavljamo razvoj in ohranjanje samostojnosti, skupaj z njimi uresničujemo njihove želje in interese, poskrbimo, da aktivno preživijo svoj prosti čas, jim osmislimo življenje in stremimo k temu, da spoštujemo in upoštevamo stanovalčev način življenja in njihove navade.