Direktor vodi in zastopa družbo, ter je odgovoren za zakonitost dela družbe. Osnovna skrb direktorja je tudi skrb za dobro počutje stanovalcev, svojcev in zaposlenih.

Tajnica skrbi za prejeto in izdano pošto, opravlja druga tajniško - administrativna dela. Prav tako poskrbi, da stanovalce zjutraj pričaka časopis v sobah.

Računovodsko – kadrovska služba skrbi za vsa finančna in računovodska področja organizacije (izdelava računovodskih izkazov in poročil, vodenje poslovnih knjig, obračun storitve oskrbe, zdravstvene nege in tržne dejavnosti, obračun plač,... ). Znotraj računovodske službe deluje tudi blagajna za poravnavo računov, hkrati pa se vodi tudi dokumentacijo blagajne za stanovalce.

Tukaj se izvaja tudi nabava materiala za domske potrebe, ter opravlja materialno poslovanje. V okviru kadrovske službe se izvajajo postopki različnih oblik zaposlitev, skrb za izobraževanje zaposlenih ter vodenje evidence delovnega časa.

Receptorji pomagajo pri usmerjanju obiskovalcev in stanovalcev doma. Po potrebi opravijo tudi manjše nakupe za stanovalce v trgovinah. V sklopu recepcije deluje domska kantina, kjer vas postrežejo s toplimi napitki, različnimi pijačami, stanovalci lahko kupijo sladkarije, slane prigrizke ali sladoled.

Vzdrževalna služba skrbi, da naprave in stroji delujejo brezhibno in s tem zagotavlja ustrezne bivalne in delovne pogoje za stanovalce in zaposlene. Skrb vzdrževalne službe je tudi, da je oklica doma urejena in čista. Na željo stanovalcev zaposleni v vzdrževalni službi pomagajo tudi pri drobnih popravilih, katerih stanovalci ne zmorejo sami.

Pralnica skrbi, da je perilo vedno čisto in zlikano. Vsak kos oblačila ob prihodu stanovalca v dom se oštevilči z evidenčno številko, da se perilo ne pomeša med sabo. Po potrebi opravi tudi manjša šiviljska popravila.