Varstvo osebnih podatkov


Z dnem 25. 5. 2018 je začela veljati Uredba EU (2916/679) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju uredba). Osebni podatki so obravnavani v skladu z veljavnimi predpisi in internim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in drugi postopki in ukrepi za zagotavljanje varstva osebnih podatkov posameznikov, ki jih pridobiva, upravlja in/ali obdeluje CSO Ormož (Center za starejše občane d.o.o.) z namenom, da se zagotavlja skladnost obdelave osebnih podatkov z Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 in prepreči zlorabo osebnih podatkov, nedovoljene posege vanje ali njihovo izgubo oziroma posredovanje nepooblaščenim osebam.


Pravice posameznika


Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico kadarkoli zahtevati, da dom starejših brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne podatke v zvezi z njim.

Posameznik ima prav tako pravico, da glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in ki jih obdelovalec obdeluje, zahteva dopolnitev nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Kadar je izpolnjen eden od pogojev:

• osebni podatki posameznika niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče podano soglasje oziroma privolitev k zbiranju in obdelavi njegovih osebnih podatkov in ne obstaja nobena druga pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
• posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov, za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
• osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
• osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ima posameznik pravico, da dom starejših osebne podatke, ki se nanj nanašajo, brez nepotrebnega odlašanja izbriše.

Navedena pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se ne uporablja, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi zagotavljanja pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali slovenskega nacionalnega prava, za izvajanje javnih nalog v javnem interesu ali kadar gre za izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena domu starejših, iz razloga javnega interesa na področju javnega zdravja in zaradi namena arhiviranja v javnem interesu, znanstveno raziskovalnih, zgodovinsko raziskovalnih ali statističnih namenov oziroma kadar gre za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


Upravljalec


Upravljalec osebnih podatkov je:

CSO ORMOŽ center za starejše občane d.o.o.
Ul. Dr. Hrovata 10/a
2270 Ormož
02 741 62 07
kadrovskasluzba@cso-ormoz.si


Pooblaščena oseba


V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

Omnimodo d. o. o.
Barjanska cesta 68
1000 Ljubljana
dpo@omnimodo.si.


Pritožba


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico vložiti pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši veljavne predpise na področju varstva osebnih podatkov. Kontaktni in drugi podatki Informacijskega pooblaščenca so dostopni na spletni strani https://www.ip-rs.si.