Osnovni namen in cilj socialne oskrbe na domu je omogočiti upravičencem čim kvalitetnejše življenje v njihovem domačem okolju.

Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu, ki je namenjena upravičencem z zagotovljenimi bivalnimi in drugimi osnovnimi pogoji za bivanje na svojem domu in potrebo občasne pomoči.

Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil v obsegu največ 20 ur tedensko.
POMOČ DRUŽINI NA DOMU VKLJUČUJE NASLEDNJA OPRAVILA:

1. pomoč pri temeljnih opravilih:
• pomoč pri oblačenju in slačenju,
• pomoč pri osebni negi (umivanju),
• pomoč pri hranjenju,
• pomoč pri ohranjanju osnovnih življenjskih potreb (menjava inkontinenčnih pripomočkov),
• vzdrževanje ortopedskih pripomočkov.

2. Gospodinjska pomoč:
• dostava enega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
• pomivanje uporabljene posode,
• osnovno čiščenje bivalnega prostora,
• postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

3. Pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov:
• vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
• spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
• informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
• priprava na institucionalno varstvo.

POMOČ DRUŽINI NA DOMU JE NAMENJENA:

• osebam starim nad 65 let,
• osebam s statusom invalida,
• drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege,
• kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
• kronično bolnim otrokom in otrokom s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
Storitve pomoči družini na domu opravljamo v času od 7.00 do 15.00, vse dni v letu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Storitve opravljamo v skladu s sklenjenim dogovorom med upravičencem in CSO Ormož d.o.o. Neposredne storitve pri upravičencu praviloma ne morejo biti krajše od ene ure in ne daljše od štirih ur dnevno oziroma največ 20 ur tedensko.


POSTOPEK VKLJUČITVE V POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem občin Ormož, Središče ob Dravi ali Sveti Tomaž. Že iz samega imena dejavnosti izhaja, da se storitve izvajajo na domovih upravičencev, torej v njihovem domačem okolju.

Postopek vključitve v storitev se prične s podajo Prošnje za uveljavljanje storitve. Prošnjo lahko poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, in sicer ustno, pisno ali preko elektronske pošte.

V kolikor so izpolnjeni pogoji upravičenosti do vključitve v izvajanje storitve, se upravičenca o tem obvesti. V primeru, da je možna takojšnja vključitev upravičenca, se vodja/koordinator dogovori za uvodno srečanje, kjer se ugotovijo pogoji za izvajanje storitve. Če takojšnja vključitev v izvajanje iz objektivnih razlogov ni mogoča, izvajalec uvrsti upravičenca na seznam bodočih uporabnikov storitve.

Ob sklepanju dogovora se uporabnik in vodja/koordinator storitve dogovorita tudi o načinu plačila storitve. V primeru, da bo namesto uporabnika storitev delno ali v celoti plačevala druga oseba, se le-ta glede na sklenjen dogovor za plačilo zaveže s podpisom izjave.

V primeru, da uporabnik in njegovi zavezanci ne zmorejo v celoti plačevati storitve, izvajalec uporabnika napoti na vložitev vloge za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialno varstvene storitve pri pristojnem centru za socialno delo, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri pripravi vloge vam bo v pomoč naša socialna delavka.

S podpisom Dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu, je postopek vključitve v storitev zaključen. Neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika se začne izvajati z dnem, ki je določen v dogovoru po dogovorjenih vsebinah, v dogovorjenem obsegu in trajanju ter se beleži s prisotnostjo socialnega oskrbovalca na domu uporabnika v pisni obliki dnevnikov.


CENA IN PLAČILO

Cena storitve se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in na podlagi soglasja občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Trenutno veljavni cenik:


DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije pokličite socialno delavko na telefonski številki 02/741 62 95 oziroma 041 633 046 ali pošljite elektronsko sporočilo na pnd@cso-ormoz.si.

POTREBNI OBRAZCI

Vsi obrazci za izvajanje storitev: